Cross Reference Up

Akkaş, ME (2007). Denetimde Benford Kanununun Uygulanmasi (Application of Benford's Law in Audit). Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, vol.9, no.1, pp. 191-206. TUR

This work is cited by the following items of the Benford Online Bibliography:

Note that this list may be incomplete, and is currently being updated. Please check again at a later date.


Akkaş, ME (2015). Altın Getirileri Dağılımının Newcomb-Benford Kanunu İle Testi [Testing Distribution of Gold Returns by Newcomb-Benford Law]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(40), pp. 577-584. DOI:10.17719/jisr.20154013940. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Avcı, O and Demirci, Z (2016). Benford Kanunu’nun Vergi Denetiminde Kullanımı Ve Bir Örnek Uygulama [Use of Benford's Law in Tax Auditing and A Sample Application] . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırması Dergisi 5(7), pp. 2232-2246. DOI:10.15869/itobiad.260262. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Boztepe, E (2013). Benford Kanunu ve Muhasebe Denetiminde Kullanılabilirliği. EUL Journal of Social Sciences IV:I, pp. 73-83. TUR View Complete Reference No online information available Works that this work references Works that reference this work
Demir, M (2014). Benford yasası ve hile denetiminde kullanılması [Benford's use of law and fraud]. Masters Thesis, Istanbul Commerce University. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Dündar, U (2014). Kamu Mali Denetiminde İstatistiksel Bir Yaklaşım: Benford Yasası [An Analytical Test for Public Auditing: Benford’s Law] . Proceedings of 29. Türkiye Maliye Sempozyumu- Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 16-20 Mayıs 2014 – Antalya, pp. 133-144. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Erti̇ki̇n, K (2017). Hile Denetimi: Benford Yasası’nın Bilgisayar Destekli Kullanımına Yönelik Bir Hizmet İşletmesi Örneği [Fraud auditing: a services business example for computer-aided Use of Benford’s law]. The World of Accounting Science 19(3), pp. 696-726. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Kıvraklar, K and Demirci, M (2019). Benford Yasası’nın Mali Denetim Alanında Kullanımı Üzerine Bir Uygulama [An Application On The Use Of Benford Law In The Field Of Financial Inspection]. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12(2), pp. 289-316. DOI:10.29067/muvu.340793. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Kaşikci, B and Dalgar, H (2021). Muhasebe hi̇leleri̇ni̇n ortaya çikarilmasinda benford yasasi’nin kullanilmasina yöneli̇k bi̇r uygulama [An application on Benford’s Law usage for revealing accounting frauds] . Süleyman Demirel University Visionary Journal 12(32), pp. 1196-1211. ISSN/ISBN:1308-9552. DOI:10.21076/vizyoner.872157. View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work
Onur, Ö and Yazdifar, H (2020). Assessing the Fraud Risk Factors in the Finance Statements with Benford's Law. Journal of accounting and taxation studies (in press). View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work
Özkan, K (2021). Benford Kanunu ve Genelleştirilmiş Benford Kanunu ile ekosistem doğallığının hesaplanması [Estimating ecosystem naturalness using Benford’s Law and Generalized Benford’s Law]. Turkish Journal of Forestry 22(2), pp. 73-82 . DOI:10.18182/tjf.907217. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work
Uzuner, MT (2014). Benford yasasinin borsa i̇stanbul’da i̇şlem gören bankalarin konsoli̇de bi̇lançolarina uygulanmasi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5(10), pp. 73-82. ISSN/ISBN:1309-1123. DOI:10.14784/JFRS.2014104500. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Yanik, R and Samanci, TH (2013). Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama [Benford’s Law and a Practical Implementation in Public Sector About its Application to Accounting Data]. Journal of Graduate School of Social Sciences, Vol. 17 Issue 1, pp. 335-348. ISSN/ISBN:1304-4990. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Yildiz, MS (2018). Benford Yasasının Veri Doğruluğunun Değerlendirilmesi Amaçlı Kullanımı: Hastane Verileri İçin Bir Uygulama [Use of Benford's Law to Evaluate Data Accuracy: An Application for Hospital Data]. Yönetim ve Ekonomi 25(3), pp. 849-861. DOI:10.18657/yonveek.336919. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Yücel, R and Özevin, O (2016). The Application Of Benford Analysis On Balance Sheet Items Of Companies Traded In Bist. Papers On Social Science 2016, pp. 83-97. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work