View Complete Reference

Wroński, K (2012)

Zastosowanie Rozkładu Benforda do Analizy Plików Dźwiękowych [Benford Distribution Application to the Analysis of Sound File]

Bachelor Thesis, Krakow Academy, Faculty of Economics and Management.

ISSN/ISBN: Not available at this time. DOI: Not available at this time.

Note - this is a foreign language paper: POLAbstract: Praca niniejsza ma na celu sprawdzenie, czy cyfrowe pliki dźwiękowe podlegają rozkładowi Benforda. Rozkład Benforda służy do weryfikacji autentyczności zbiorów danych statystycznych. Jest stosowany dla bardzo wielu rodzajów danych, lecz nie był do tej pory stosowany do weryfikacji oryginalności dźwięku zapisanego cyfrowo. W pracy tej podejmuję próbę stwierdzenia, czy cyfrowe pliki dźwiękowe podlegają wyżej wymienionemu rozkładowi oraz jak wpływa na ten rozkład manipulacja zawartością plików dźwiękowych. W rozdziale pierwszym omówione zostały następujące zagadnienia: 1) Istota jak również zastosowanie rozkładu Benforda do weryfikacji autentyczności różnych danych statystycznych, 2) Ogólne zastosowania rozkładu Benforda, 3) Zastosowanie rozkładu Benforda do sprawdzenia autentyczności wyborów w Iranie w 2009 roku, 4) Badania Marka Nigeriniego oraz Zastosowanie Prawa Benforda do analizy wydatków konsumentów w USA. W tym rozdziale zostały również opisane zostały dwa programy przeznaczone do weryfikacji zgodności danych z rozkładem Benforda: dostępny w internecie Audit Commander oraz stworzony na potrzeby tej pracy Benford Sound Tester. W rozdziale drugim została omówiona ogólna charakterystyka dźwięku oraz wielkości które są z nim związane, opis techniki cyfrowego zapisu dźwięku, której charakter sprawia iż można poddawać go analizie statystycznej przy pomocy rozkładu Benforda, oraz metoda analizy cyfrowych plików dźwiękowych, która umożliwia sprawdzenie przy pomocy przygotowanego do tego programu komputerowego stopnia zgodności dźwięku z rozkładem Benforda i dzięki któremu możliwe jest zweryfikowanie kilku pytań badawczych opisanych w trzech ostatnich rozdziałach tej pracy. W rozdziale tym również zbadany został sam stopień zgodności czterech rodzajów dźwięku z rozkładem Benforda oraz rozkład poszczególnych jego cyfr od 1 do 9. To samo porównanie zostało powtórzone po wyczyszczeniu dźwięku z szumów. W rozdziale trzecim została podjęta próba weryfikacji zmian w rozkładzie Benforda nagrania dźwiękowego w skutek wycięcia oraz doklejenia fragmentu dźwięku. W rozdziale czwartym weryfikacji rozkładu pierwszych cyfr został poddany dźwięk, który powstał w skutek zmiksowania dwóch dźwięków. Analiza została przeprowadzona dla dwóch różnych proporcji głośności obu dźwięków. W podsumowaniu starałem się zebrać wszystkie rezultaty przedstawić warte zauważenia wnioski.


Bibtex:
@thesis{, AUTHOR = {Konrad Wro{\n}ski}, TITLE = {Zastosowanie Rozk{\l}adu Benforda do Analizy Plik{\'o}w D{\z}wiekowych}, SCHOOL = {Krakow Academy Faculty of Economics and Management}, YEAR = {2012}, TYPE = {Bachelors Thesis}, }


Reference Type: Thesis

Subject Area(s): General Interest